Uživatelské role

  • Na základě role jsou uživateli nastavena přístupová oprávnění.
  • Každému uživateli může být přiřazena právě jedna role.
  • Pokud není uživatel členem role, pak nemá přístup do žádných částí systému.

Při migraci na verzi 2.4.0 byly automaticky založeny role podle oprávnění stávajících uživatelů. Role byly pojmenovány podle prvního uživatele, majícího stejnou sadu oprávnění jako následující uživatelé, kterým pak byla tato role přiřazena.

Role menu Role

Settings

Nastavení základních přístupových oprávnění.

Volba Význam
Superuser Uživateli se nekontroluje oprávnění přístupu do skupin a může provádět úpravy systémových nastavení (parametrů a objektů, které nejsou zařazeny do skupin).
Allow impersonate Umožňuje přihlášení na jiného uživatele. Uživatel musí mít přístup do skupiny ve které je zařazen uživatel na kterého se chce přihlásit. Uživatel musí být Superuser pokud se chce přihlásit na jiného superuživatele.
Access own call recordings Povoluje přístup k nahrávkám vlastních hovorů, aniž by uživatel musel mít ACL Billing do příslušné skupiny.
Access auditlog Umožňuje čtení auditního logu.
XMPP enabled Povolení Jabber protokolu pro daného uživatele. Oprávnění je vyžadováno pro použití aplikace DCom.
Supervisor Povolí měnit stavy agentům(operátorům)
Attach recording to voicemail notify Přiložit zvukový soubor se vzkazem do informačního e-mailu o zanechání hlasové zprávy.
Do not keep recordings in voicemail Smazat hlasovou zprávu po jejím odeslání do e-mailu.
Always require PIN to access voicemail Vyžadovat zadání uživatelského PIN kódu i v případě přístupu do hlasové schránky z vlastního IP telefonu.

Queues

Jedná se o parametry front call centra.

Vzhledem k automatické migraci rolí byly prozatím tyto parametry ponechány zde. Předpokládáme však, že budou přesunuty do nastavení agentských týmů.

Volba Význam
Set queue status on login Jaký stav má být nastaven uživateli po přihlášení. Následující pole je důvod nepřipravenosti (AUX reason). Pokud je aktivováno automatické přepnutí po přihlášení, pak je agent také automaticky přepnut do stavu Offline po odhlášení.
Switch to ACW for non CC calls Má být agent přepnut do stavu ACW i v případě, že je na něj spojen/přepojen hovor mimo frontu call centra? Následující pole je počet sekund po jejichž uplynutí má bude agent automaticky přpnut do stavu Ready.
Synchronize presence to queue status Synchronizace uživatelského stavu přihlášení (Presence) se stavem front.
Synchronize presence from queue status Synchronizace agentského stavu přihlášení se stavem uživatelského přihlášení. Tato možnost se využívá pro podmíněné přesměrování na klapce agenta (Telephony → Extensions → Forwarding, přesměrování ve stavech DND a Offline).
Put calls to default outbound queue Zda mají být odchozí hovory agenta automaticky zařazeny do fronty/odchozí kampaně. První volba vybírá jaký typ hovorů má být zařazen (External: hovory mimo ústřednu, Internal: interní hovory v rámci UCS, All: všechny odchozí hovory). Druhá volba pak určuje danou kampaň do které mají být hovory zařazeny. Pokud je vybrána kampaň, kterou uživatel nemá přiřazenu, pak je volba ignorována a hovory jsou zařazeny do první odchozí kampaně, kteoru má uživatel přiřazenu.

Mobility

Možnost využívání funkcionality Extension Mobility.

Volba Význam
Extension Mobility enabled Uživatel se může přihlašovat k různým telefonům.
Auto answer incoming calls to EM line Zda mají být automaticky přijímány hovory, které jsou směrovány na linku uživatele.
Call waiting Povolení druhého hovoru na lince (většina IP telefonů povoluje pouze jeden další hovor na lince, zadává se tedy hodnota 1).
Set presence on login/logout Zda má být uživateli automaticky nastaven stav přihlášení (Persence) při přihlášení a odhlášení linky (Extension Mobility).

Softphones

Automatické zakládání softwarových telefonů nově založeným uživatelům.

Volba Význam
Create user softphones in group V jaké skupině mají být zakládány softwarové telefony pro uživatele s touto rolí.
Softphone extensions range begin Počáteční číslo rozsahu přiřazovaných klapek (Extension). Číslo může být i vyšší než je koncové číslo rozsahu a pak jsou softwarové telefony zakládány od vyššího čísla směrem k nižšímu.
Softphone extensions range end Koncové číslo rozsahu přiřazovaných klapek. Pokud je v rámci rozsahu již nějaké číslo přiděleno, pak je přeskočeno a přiřazeno následující volné.
Softphone outgoing filter Filtr pro odchozí volání, který bude přiřazen nově vzniklé klapce.

ACL

Slouží k nastavení přístupových oprávnění do jednotlivých částí stromové struktury systému. Pokud má uživatel oprávnění ke skupině, pak má automaticky stejné oprávnění ke všem podskupinám. V případě, že je nastaveo ACL pro nějakou z podskupin, pak od této podskupiny platí nově nastavené ACL pro další podřazené skupiny.

Tab (záložka) ACL se objeví až při editaci role.

Pokud má uživatel roli s oprávněním Superuser, pak se ACL ignorují a má přístup do celého systému bez jakýchkoliv omezení.

Oprávnění Význam
Add config Zakládání nových konfiguračních objektů (např. klapky, trunky, telefony, uživatelské účty, atp.).
Edit config Úpravy stávajících konfiguračních objektů.
Delete config Rušení stávajících konfiguračních objektů.
Monitor Umožňuje příposlechy hovorů (viz Billing) a výpis hodnocení agentů (Users → Group).
Control Umožňuje ovládat stav ostatních agentů a zavěsit jejich hovory (Users → Group).
Billing Přístup k historii hovorů. Hovory se zařazují do dvou skupin podle jejich zdroje a cíle (trunk: Trunks → Incoming pattern → Group, filtr: Outgoing filters → Pattern → Group a klapka: Extension → Group).
Recording Přístup k přehrávání a stahování nahrávek hovorů. Přístup se řídí podle skupin do kterých spadá hovor.
Recording playback Možnost přehrání nahrávky pouze prostřednictvím IP telefonu nebo softphone.
Add data Zakládání nových datových záznamů (např. čísla v blacklistech, lookupech, hodnocení agentů, sdílených dat, atp.).
Edit data Úpravy stávajících datových záznamů.
Delete data Rušení stávajících datových záznamů.