Přeskočit na hlavní obsah

Nastavení

Nastavení operátorské aplikace je přístupné v uživatelské nabídce (levý horní roh).

info

Pokud má uživatel v administraci UCS nastavenou šablonu (nemá vlastní layout operátorské aplikace), pak nemůže měnit nastavení. Nastavení se přebírá ze šablony.

Aplikace

 • Typ pohledu do aplikace určuje pro jaký účel bude aplikace využita. Při volbě Wallboard se v horní liště nezobrazují ovládací tlačítka. Místo tlačítek pro výběr stavu se zobrazuje aktuální datum a čas.
 • Pozice menu s taby ovládá, zda se taby zobrazují v levé části, nebo jsou skryté uživatelské nabídce (levý horní roh).
 • Tlačítka horní nabídky volí viditelnost fuknčních tlačítek.
  • SMS - zpracování SMS zpráv.
  • Adresář - sdílené a osobní adresáře kontaktů.
  • Historie hovorů - procházení a vyhledávání uskutečněných hovorů.
  • Vyhledávání v CRM - našeptávač pro rychlé vyhledávání v μCRM (zobrazuje se v pravé části, u tlačítek pro ovládání stavu).
 • Zobrazovat tlačítka stavu volí která tlačítka pro změnu stavu agenta mají být zobrazena v pravé horní části.
 • AUX stav ovlivňuje, zda je text v tlačítku pro výběr stavu nepřipraven stále Nepřipraven nebo zda se zobrazuje aktuální důvod nepřipravenosti.
 • Formát data a času ovlivňuje zobrazovaný formát ve více částech aplikace (především v historii hovorů).
 • Důvod volání - notifikace v jakém případě má být po ukončení hovoru zobrazena systémová notifikace upozorňující agenta, že má zadat důvod volání.
 • CRM tab ovlivňuje, zda se automaticky otevře karta klienta μCRM při příchozím nebo odchozím hovoru. Volba Otevřít pouze otevře tab, ale nepřepne se na něj.
 • Styl štítku nastavuje, jakým způsobem mají být zobrazovány štítky (tags) v různých částech operátorské aplikace.
 • Počet řádků v tabulce na stránku určuje kolik řádků má být zobrazováno v tabulkách (další řádky jsou dostupné pomocí stránkování).
 • Šířka menu s taby umožňuje přizpůsobit šířku záložek v pravé části operátorské aplikace.

Vytáčení

 • Chování horní lišty při práci s hovory.
  • Vyhledávat kontakty při zadávání jmen nebo čísel ovlivňuje chování pole pro zadávání telefonních čísel. Pokud je zaškrtnuto, pak při zadávání telefonního čísla nebo jména dochází k prohledávání adresářů v UCS formou našeptávání.
  • Zobrazit výběr odchozí kampaně umožní agentovi vybrat prostřednictvím jaké odchozí kampaně bude hovor uskutečněn.
  • Tlačítko pro přepojení ihned otevře seznam operátorů pokud je zaškrtnuto, pak se po stisku tlačítka pro přepojení hovoru otevře adresář s kontakty pro přepojení. Není-li tato možnost aktivní, pak je adresář pro přepojení dostupný pomocí tlačítka v horní liště při přepojení hovoru.
 • Výchozí typ přepojení určuje jaký typ přepojení je předvybrán v adresáři s kontakty pro přepojení.
 • Upozornit na vyzváněcí hovor zobrazí systémovou notifikaci o příchozím hovoru s možností hovor zvednout tlačítkem v této systémové notifikaci.

Historie hovorů

 • Hovorů na stránku určuje kolik řádků se má zobrazit v tabulce proběhlých hovorů. Další hovory jsou dostupné pomocí stránkování.
 • Pořadí sloupců určuje, zda se v jednom sloupci zachovává číslo volajícího tzn. strana, která vytočila hovor, je vždy ve stejném sloupci, ať už jde o příchozí nebo odchozí hovor. Při volbě Agent / Klient se do sloupce Agent uvádí volající pro odchozí hovory a volaný pro příchozí hovory. Obdobně se ve sloupci Klient uvádí volaný pro odchozí hovory a volající pro příchozí hovory.
 • Akce při kliknutí na číslo ovlivňuje výchozí akci při kliknutí na telefonní číslo. Volba Vytočit po kliknutí levým tlačítkem myši na telefonní číslo vytočí hovor. Volba Kopírovat dané telefonní číslo zkopíruje do schránky a pomocí Ctrl+V je možné číslo vložit jinde.
 • Zobrazovat sloupce určuje které dodatečné sloupce se mají v historii hovorů zobrazovat.
 • Nahrávky, volba Zobrazovat tlačítko pro hodnocení určuje, zda se má u tlačítek pro stažení/přehrání nahrávky hovoru zobrazovat i tlačítko pro otevření formuláře hodnocení agenta.
 • Filtr, volba Ukládat časové rozmezí určuje, zda se má při novém spuštění aplikace ve filtru zachovat předešlé časové omezení hovorů. Pokud není zaškrtnuto, pak se při otevření historie hovorů předvyplní filtr s rozmezím od mínus dva dny od 0:00 do aktuálního dne do 23:59.
 • Metadata umožňují zobrazovat sloupce s metadaty uloženými k hovorům (např. z externích informačních systémů). Klíč metadat je klíč uložený v databázi UCS, Název sloupce je zobrazovaný název sloupce v historii hovorů.

Adresáře

 • Počet kontaktů na stránku určuje kolik řádků se má zobrazit v tabulce kontaktů. Další hovory jsou dostupné pomocí stránkování.
 • Výška řádku umožňuje nastavit Kompaktní zobrazení pro zobrazení více kontaktů. Standardní výška je vhodná pokud se používá dotyková obrazovka (touch screen).
 • Osobní adresář určuje, zda se má kromě systémových adresářů také zobrazovat záložka s osobním adresářem uživatele.

Chat

 • Zobrazit chat určuje, zda se má v pravé části spodní lišty zobrazit interní chat pro komunikaci mezi pracovníky.
 • Maximální množství otevřených konverzací určuje kolik oken s otevřenými konverzacemi se zobrazje ve spodní liště. Pokud je počet překročen, pak se nejstarší konverzace automaticky přesune do kontejneru relací. Z tohoto kontejneru je možné konverzací opět otevřít.
 • Automaticky otevřít poslední relaci ve zprávách, když je uzavřena jiná relace Pokud byl překročen maximální počet otevřených konverzací a další byly přesunuty do kontejneru, pak povolení této volby zajistí, že při uzavření některé z otevřených konverzací, se posledně přesunutá konverzace do kontejneru opět otevře.
 • Obdržet zvukové upozornění, když přijde zpráva přehraje zvuk v okamžiku přijetí chatové zprávy od jiného uživatele.

Supervizorské ovládání

 • Supervizorský přehled nastavuje AUX důvody, které se mají zobrazovat v komponentě Supervizorský přehled agentů.
 • Zobrazovat profily agentů určuje, zda se v komponentě *Supervizorské ovládání agentů zobrazuje výběr a aktivace profilů přiřazení agentů do front.

Noční směna

 • Pozice tlačítka určuje, zda se má tlačítko pro přepínání světlého a tmavého barevného profilu zobrazovat ve spodní nebo horní liště.
 • Filtrovat modré světlo při povolení je možné nastavit v jakém časovém rozsahu bude zobrazení do žluta (odfiltrovaná modrá složka světla).
 • Automaticky změnit rozhraní po východu/západu slunce při vybrání této volby a zaškrtnutí políčka vlevo vedle výběru se bude podle západu a východu slunce přepínat tmavý a světlý barevný profil. Pro tuto funkcionalitu je nutné povolit sledování polohy, aby bylo možné vypočítat čas východu a západu slunce.
 • ** Změnit rozhraní po daném čase** umožňuje přepínat přepínat tmavý a světlý barevný profil v přesně stanovený čas.