Serverové příkazy

UCS podporuje následující shell příkazy

ucs-api

Spustí API metodu UCS.

Argument Význam
-h nápověda
-j všechny argumenty mají formát JSON
-f nevyžadovat potvrzení před spuštěním metody
-d zobrazit výstup metody i v případě úspěšného volání
-s název.souboru název souboru do kterého budou uložena výstupní data metody (může být použit vícekrát)
method název metody, která má být zavolána
[arg ...] jednotlivé argumenty metody (může být použit vícekrát)
# příklad výpisu uživatelů
ucs-api -f -d config.users.list

ucs-db-backup

Pomocný script pro provádění pravidelných denních záloh databáze na serveru UCS. Script je spouštěn každý den v 0:01 pomocí cronu /etc/cron.d/ucs.

Nastavení se načítá z /etc/ucs/ucs.conf

Parametr Výchozí hodnota Význam
DB_BACKUP_DIR /opt/backups/db adresář do kterého se ukládají zálohy DB
DB_BACKUP_KEEP 30 počet dní po kterém se rotují zálohy

ucs-db-dump

Script, kterým se provádí zálohování databáze UCS.

Argument Význam
-h nápověda
-c použít jiný konfigurační soubor než /etc/ucs/ucs.conf
-x zálohovat pouze konfiguraci
-d zálohovat pouze data (CDR, statistiky, atp.)
[ucs.sql] název souboru do kterého bude provedena záloha
# záloha nastavení a dat UCS do souboru ucs.sql
ucs-db-dump

# záloha nastavení do souboru config.sql
ucs-db-dump -x config.sql

# záloha dat do souboru data.sql
ucs-db-dump -d data.sql

ucs-db-master-here

Na daném node v clusteru (serveru) nastaví databázi jako master (primární).

Pouze pro clusterovou instalaci UCS.

ucs-db-restore

Obnoví databázi z dumpu. Script před obnovou DB zastaví UCS a po obnovení opět UCS spustí. Pro provedení obnovy se musí potvrdit spuštění zadáním YES (velkými písmeny).

Argument Význam
-h nápověda
-B nepřejmenovávat původní DB na ucs_YYYYMMDDTHHMMSS
[ucs.sql] název souboru ze kterého bude databáze obnovena
# obnova databáze UCS ze souboru ucs.sql
ucs-db-restore

# obnova databáze UCS ze souboru prod.sql bez ponechání původní DB
ucs-db-restore -B prod.sql

ucs-db-slave-here

Na daném node v clusteru (serveru) provede synchronizaci databáze z primárního node.

Pouze pro clusterovou instalaci UCS.

ucs-delete-data

Vymaže data (CDR, statistiky, atp.) z databáze UCS. Pro provedení obnovy se musí potvrdit spuštění zadáním YES I KNOW WHAT I AM DOING a následně navíc potvrdit DELETE DATA (velkými písmeny).

ucs-factory-reset

Vymaže nastavení data (CDR, statistiky, atp.) z databáze UCS. Pro provedení obnovy se musí potvrdit spuštění zadáním YES I KNOW WHAT I AM DOING a následně navíc potvrdit DELETE CONFIG AND DATA (velkými písmeny).

ucs-logrotate

Pomocný script pro rotování logů UCS. Script přjmenuje soubor na YYYY-MM-DD_soubor.log a následně zabalí pomocí gzip. Script je spouštěn každý den v 0:00 pomocí cronu /etc/cron.d/ucs.

Nastavení se načítá z /etc/ucs/ucs.conf

Parametr Výchozí hodnota Význam
LOGDIR /var/log/ucs adresář do kterého loguje UCS
LOG_LOGROTATE_ADD názvy dalších souborů, které mají být v logovacím adresáři UCS rotovány

ucs-operator-deploy

Provede instalaci operátorské aplikace podle parametrů v adresáři /etc/ucs/operator. Stávající operátorská aplikace je zálohována do /opt/backups/YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_operator.tar.gz (datum čas je okamžik spuštění instalace).

Argument Význam
-h nápověda
-f nevyžadovat potvrzení před spuštěním instalace
-s operator.tar.gz zdrojový soubor nebo URL, ze kterého bude provedena instalace
-c /etc/ucs/operator/deploy.yaml konfigurační soubor instalace
[operator.tar.gz] zdrojový soubor nebo URL, ze kterého bude provedena instalace

ucs-psql

Spustí PostgreSQL shell podle nastavení v /etc/ucs/ucs.conf

ucs-reload-plugin

Znovu načte UCS plugin. Pokud nebyl ještě plugin nahrán, pak ho poprvé nahraje.

Argument Význam
plugin název pluginu, který má být (znovu)načten
# (znovu)načtení pluginu /opt/ucs/server/plugins/zakaznik.py
ucs-reload-plugin zakaznik

ucs-set-parameter

Nastaví konfigurační parametr UCS.

Argument Význam
-h nápověda
-r soubor.txt nařte parametr ze souboru
-f nevyžadovat potvrzení před nastavením parametru
-l vypíše názvy podporovaných parametrů s popisem
key název parametru, který má být změněn
[value] nová hodnota parametru
# změna NTP serveru na IP 1.2.3.4
ucs-set-parameter NTP_SERVER 1.2.3.4

# změna SSL certifikátu a klíče
ucs-set-parameter SSL_CRT -r ucs.crt
ucs-set-parameter SSL_KEY -r ucs.key