2.4.3

Nové vlastnosti:

 • Pokud agent uskuteční hovor v AUX (not ready stavu), může být přepnut do ACW stavu, vč. podpory automatického přepnutí zpět do předešlého AUX stavu. Vlastnost je možné zapnout globálně v System → Parameters → UCS → Switch to ACW from AUX state too?

Změny:

 • Kompletně přepracována rekonfigurace front. Změny nastavení UCS s desítkami front a stovkami agentů je nyní okamžité (dříve mohlo trvat i několik sekund).
 • Je povoleno generování maximálně jednoho reportu souběžně, aby se předešlo přetížení UCS, pokud by více uživatelů generovalo v jeden okamžik více složitých reportů. Uživatel je v takovém případě upozorněn, že probíhá generování reportu, aby akci opakoval později.

Opravy:

 • Opraveno posunutí sloupců u přepojených hovorů v detailním reportu hovorů.
 • Opraveno poskytování lokalizací pro nové typy telefonů Yealink (např. SIP-T33G a SIP-T4xU).
 • Opravena chyba kdy nebyla nahrána část hovoru po přepojení, pokud byl hovor přepojen s částečnou konzultací a podle nastavení neměla být nahrána první část hovoru, ale druhá část po přepojení již nahrána být měla.

2.4.2

Nové vlastnosti:

 • Přidána podpora telefonů Yealink SIP-T33G.
 • Možnost označit důvod nepřipravenosti agenta jako skrytý (System → Agent teams → AUX reasons → Hidden). Agenti přepnutí do tohoto stavu pak nejsou zobrazováni v přehledu agentů v operátorské aplikaci.

Změny:

 • Pokud je na telefonech Yealink využívána vlastnost 802.1X, pak je po odpojení PC připojeného do switche IP telefonu vynuceno EAP Proxy Logoff.
 • Optimalizace událostí při pozastavení/obnovení více agentů/front.
 • Lze zvolit, zda mají být hovory nahrávány stereo (volající a volaný jsou v oddělených zvukových kanálech) nebo mono (volající i volaný jsou namixováni do jednoho zvukového kanálu). Nastavení se provádí prostřednictvím System → Parameters → UCS → Record calls in stereo.
 • To zda má být osoba (μCRM Person) automaticky přiřazena k interakci je nyní volitelné prostřednictvím System → Parameters → UCS → Automatically assign person to uCRM interaction?

Opravy:

 • Pokud volající přepojil hovor s konzultací, pak díky chybě v aplikaci MixMonitor nedošlo k nahrání další části hovoru. UCS nyní znovu vynutí pokračování nahrávání hovoru.
 • Při přepojení hovoru volajícím jsou zachovány metadata načtená z externích IS.

2.4.1

Nové vlastnosti:

 • Přidán progresivní dialer.
 • Přidány dlouhodobé statistiky agenta pro operátorskou aplikaci (týdenní/měsíční/kvartální SL/AR/TT).
 • Přidány třídy státních svátků, aby bylo možné na jedné instanci UCS provozovat více zemí (různé dny státních svátků). Nastavení se provádí v System → Time routing → Holidays, jednotlivé dny jsou nastavovány pod každou třídou státních svátků.
 • Pro každý hovor je v CDR uchováván nově čas vyzvánění, prohovořený čas a čas přidržení (hold). Původně tyto časy byly jen pro hovory, které se spojily prostřednictvím front call centra.
 • Příchozí fronty nyní dědí nastavení metadat z Telephony → Settings → Metadata, aby bylo možné v operátorské aplikaci zobrazovat údaje z externích IS v μCRM.
 • Přidány limity přestávek *System → Agent teams → AUX reasons, aby bylo v operátorské aplikaci možné zobrazit překročení jejich povoleného času.
 • Do CDR metadat se přidává důvod zavěšení hovoru jako klíč SIP_CAUSE, který obsahuje přímo SIP kód a důvod ukončení hovoru.

Změny:

 • Při upgrade UCS již není vyžadováno, aby byly na serveru nainstalovány všechny komponenty (admin/operator/services/provisioning/wsproxy).
 • Běžní uživatelé (ne superuser) mohou zavěšovat hovory prostřednictvím přehledu agentů v operátorské aplikaci pokud mají Control ACL na skupinu ve které je hovor zařazen.

Opravy:

 • Opravena chyba kdy při pozastavení více agentů došlo k přerušení zpracování požadavku, pokud byl agent členem fronty pro zpracování tásků.
 • Opraveno cyklení přepadu při využití backup/primárního trunku v případě, že primární i sekundární trunk signalizují chybový kód SIP 5xx.

2.4.0

Nové vlastnosti:

 • Přidány uživatelské role.
 • Na klapkách (Extension) typu IVR, Phone, Playback, Queue a Transformation lze nyní nastavit metadata k hovoru.

Změny:

 • Při klonování uživatele je možné zvolit jeho viditelnost (nastavení příznaku public). Výchozí hodnota je nyní viditelný.
 • Uživatelská hesla jsou nyní ve výchozím nastavení hashována pomocí algoritmu PBKDF2.

Opravy:

 • V případě kdy volající při vyčkávání ve frontě zvolil pomocí IVR přepojení do jiné fronty, nedošlo k aktualizaci informací o nové frontě v operátorské aplikaci (nebyla vygenerována událost EVENT_CALL_QUEUE_LEAVE).

2.3.27

Nové vlastnosti:

 • Chybové a stavové hlášky jsou nyní i v Českém jazyce.
 • Při zpracování mailů lze nastavit, zda vkládaný text bude vložen s formátováním, či jako prostý text. Nastavení se provádí na mailové frontě.
 • Přidán indikátor o dalších nezpracovaných e-mailech stejného odesilatele (μCRM Person). Indikováno při zobrazení e-mailu vedle adresy odesilatele.
 • Pokud jsou hovory trhané, je možné nastavit velikost vyrovnávací paměti (jitter buffer) pro jednotlivá zařízení. Lze využít v případě horší kvality hovorů operátorů na homeoffice. Nastavení se provádí na Telephony → Device → Network → Jitter buffer, rozumná hodnota je 50 až 200 ms (do hovoru vkládá právě takové zpoždění).
 • Možnost přepsat hostname v případě, že se zařízení připojuje na jinou adresu, např. VPN. Nastavení se provádí na Telephony → Device → Network → UCS host override.
 • Pro každé číslo v odchozím filtru je nyní možné nastavit skupinu podle které je následně vyhodnocován přístup k historii hovorů a nahrávkám (strana volaného). Nastavení se provádí v Telephony → Outgoing filter → Patterns → Group.
 • Přidána interní certifikační autorita pro správu VPN, 802.1X a webových klientských certifikátů. Nastavení se provádí v System → Parameters → CA.
 • Přidán provisioning nastavení pro OpenVPN.

Změny:

 • Nově přidaní uživatelé jsou ve výchozím stavu veřejně viditelní (volba public je zaškrtnuta).
 • Hovory jsou nyní nahrávány pomocí nové funkce MixMonitor, aby bylo možné nahrávat hovory po přepojení s konzultací v případě, že přepojuje volající.
 • Byl snížen MSAD LDAP timeout pro připojení k Active Directory serveru na 2 vteřiny, aby v případě výpadku primárního serveru systém rychleji přihlásil uživatele prostřednictvím sekundárního serveru.
 • V detailním reportu hovorů je nastaven limit na 15 tisíc hovorů z důvodu možného vyčerpání veškeré dostupné paměti RAM a následného pádu UCS.
 • Vyhledávání podle telefonního čísla v historii hovorů nyní vyhledává libovolnou část telefonního čísla. Pro zahájení vyhledávání je nutné zadat alespoň 5 číslic.

Opravy:

 • Opraveno ukončení hovoru ve frontě s broadcastovou vyzváněcí strategií a zapnutým generováním vyzváněcích/obsazovacích tónů.
 • Opravena chyba kdy nebyly distribuovány hovory na mobilní telefon zařazený ve frontě. Došlo k označení externího telefonního čísla jako trvale obsazeného v případě, kdy nebylo sítí signalizováno vyzvánění hovoru.
 • Uživateli je poskytnut provisioning pro operátorskou aplikaci i v případě, kdy nemá ACL do skupiny ve které je zařazen jeho uživatelský účet.
 • Opravena kritická chyba, kdy mohlo dojít ke smazání nahrávky po jejím automatickém přesunu do archivu.
 • Opravena chyba, kdy nedošlo k zastavení nahrávání hovoru přepojeného mimo UCS pokud tak bylo nastaveno na filtru.