Switch

Tato klapka umožňuje směrovat hovor na základě proměnných nastavených v dialplanu. Při vstupu hovoru do této klapky může být provedeno načtení proměnných z externího systému. Následně se vyhodnocují jednotlivé podmínky v pořadí odshora dolů. Pokud nevyhoví ani jedna podmínka, pak je hovor zavěšen, resp. směrován na klapku nastavenou jako default extension.

Nastavení

Parametr Význam
Lookup Provede nastavený dotaz do externího systému pro získání proměnných při vstupu do této klapky.
Variable Název proměnné, podle které se má provést rozhodnutí. Zadává se bez Asterisk denotace ${}, např. moje_promenna nebo CALLERID(num)
Operator Typ porovnání podmínky
is - je/rovná se
is not - není/nerovná se
greater than - více než
less than - méně než
starts with - text začíná
ends with - text končí
contains - text obsahuje
Value to compare Hodnota se kterou má být proměnná porovnána
Dial extension Číslo klapky, která se má vytočit v případě, že podmínka vyhovuje.
Default extension Číslo klapky, která se má vytočit pokud žádná z podmínek nevyhovuje.

Tipy

Sloučení a rozdělení

Pokud je v dialplanu potřeba provést stejnou operaci pro několik klapek (např. přehrání hlášky o nahrávání), ale následně se má pokračovat opět s oddělenou logikou pro každou klapku, pak je možné při vstupu do původních klapek nastavit proměnnou, z nich pokračovat do jednoho playbackup a poté pomocí switche provést rozpletení do více klapek.

Parametr Hodnota
Variable pokracovat
Operator is not
Value to compare (empty)
Dial extension ${pokracovat}

Přeskočení prázdné fronty

Pokud jsou z fronty odhlášeni všichni agenti, pak je v určitých případech vhodné, aby hovor do fronty vůbec nevstoupil (např. přeskočení přehrání hlášky). Tato podmínka vyhodnotí počet dostupných agentů (ready nebo ACW) ve frontě ID 123. Pokud je hodnota 0 (není dostupný žádný operátor), pak spojí hovor na klapku 987, kde může být např. záznamník.

Parametr Hodnota
Variable QUEUE_MEMBER(queue123,logged)
Operator is
Value to compare 0
Dial extension 987