Přehled agentů

Seznam agentů v tabulce s přehledem časů, počtu hovorů, atd. Seznam je řazen nejprve podle stavu agenta (připraven, ACW, nepřipraven, offline) a následně podle stráveného času v daném stavu (agent, který je nejdéle připraven bude v seznamu na prvním místě). Kliknutím na ikonku A-Z ve sloupci Agent lze seřadit agenty podle jejich jména.

Přehled agentů

Nastavení

Projekty

Omezí zobrazené agenty a jejich data pouze dle vybraných projektů. Pokud není vybrán žádný projekt, pak jsou zahrnuti všechni agenti na které má přihlášený uživatel oprávnění.

Týmy

Zobrazí pouze agenty, kteří jsou členy vybraných týmů. Pokud není vybrán žádný tým, pak jsou zobrazeni všichni agenti. Pokud jsou vybrány projekty i týmy, pak je seznam agentů filtrován ve smyslu logického "a", tzn. aby se agent zobrazil, musí mít přiřazen jeden z vybraných projektů a navíc být členem jednoho ze zvolených týmů.

Zobrazené AUX důvody

Seznam důvodů nepřítomnosti, které se budou zobrazovat v tabulce jako jednotlivé sloupce. Každý sloupec obsahuje čas, po který byl agent v daném důvodu nepřítomnosti. Pokud je nastaven časový limit pro daný důvod, pak se při jeho překročení podbarví buňka daného agenta červeně.

Zobrazit pouze agenty, kteří se dnes přihlásili

V tabulce budou zobrazeni pouze agenti, kteří se v daný den přepli ze stavu Offline do libovolného jiného stavu. Agent se zobrazí ihned po prvním přepnutí stavu a ze seznamu bude odstraněn v okamžiku resetu statistik (v půlnoci).

Skrýt offline agenty

Při zaškrtnutí této volby budou agenti, kteří se přepnou do stavu Offline, ihned vyřazeni z přehledu (nečeká se na púlnoční reset statistik).

Zobrazené sloupce

Tato volba určuje, které sloupce se mají v tabulce zobrazovat. Vždy je zobrazen sloupec se jménem agenta, který zároveň zobrazuje i jeho stav.

Název Význam
Klapka Spárovaný telefon, při vyzvánějícím a spojeném hovoru číslo protistrany a délka hovoru. lebka Ikona lebky indikuje, že není dostupný telefon, který si agent napároval a nemůže přijímat hovory (např. výpadek připojení notebooku nebo vypadlý kabel z IP telefonu).
První přihlášení Čas prvního přihlášení v daném dnu.
Čas přestávek Součet časů všech přestávek (důvodů nepřítomnosti označených jako Break time).
Prohovořený čas Procentuální vyjádření prohovořeného času k době, kdy byl agent Ready nebo v ACW.
Počet nepřijatých hovorů Počet hovorů, které zvonili na telefonu agenta, ale agent hovor nezvedl. Nemusí se automaticky jednat o ztracený hovor, protože daného klienta mohl obsloužit následující volný agent.
Počet přijatých hovorů Počet příchozích hovorů, které v daném dnu agent obsloužil.
Průměrná doba příchozího hovoru Talk Time příchozích hovorů dělený počtem přijatých hovorů.
Počet odchozích zvednutých hovorů Počet odchozích hovorů, které agent uskutečnil a došlo ke spojení s klientem.
Počet odchozích hovorů Počet všech odchozích hovorů (spojených i nespojených) v daném dnu.
Průměrná doba odchozího hovoru Talk Time odchozích hovorů dělený počtem odchozích zvednutých hovorů.
Doba vyzvánění odchozího hovoru Ring time spojených i nespojených odchozích hovorů dělený jejich počtem.
Celkový prohovořený čas Talk Time příchozích i odchozích hovorů.
Celková doba nečinnosti Celková doba, kdy byl agent ve stavu AUX (nepřipraven).
Poměr nečinosti ku připraven Procentuální vyjádření stavu Ready a ACW ku všem dobám AUX (nepřipraven).
Doba ve stavu připraven nebo ACW Součet dob, které agent strávil ve stavu Ready nebo ACW, tzn. Idle time + Handle time.
Průměrná doba čekání na příchozí hovor Průměrná doba kterou agent tráví ve stavu Idle (je Ready, ale nemá hovor).
Počet napsaných emailů Počet nově napsaných mailů, např. jako reakce na telefonát.
Počet zodpovězených emailů Počet napsaných odpovědí na příchozí maily.
Průměrná doba zpracování e-mailu Doba strávená psaním e-mailu.
Průměrný čas ACW na hovor Doba ve stavu ACW dělena počtem spojených hovorů.

Maximální délka hovorů

Překročení nastaveného časového limitu (v sekundách) bude indikováno blikáním buňky s přiřazenou klapkou agenta.

Velikost fontu

Přizpůsobení velikosti fotnu v tabulce podle použití tabulky (např. pohled agenta vs. zobrazení wallboardu).

Sloupce zobrazující hodnoty ze sdílených dat

Lze přidat libovolný počet sloupců, které budou zobrazovat hodnoty načtené z externích informačních systémů. Nastavuje se identifikátor sdílených dat a název sloupce v této přehledové tabulce. Sdílená data pak obsahují asociativní pole, které má jako klíče ID uživatelů v UCS a jako hodnoty údaje, které se mají zobrazit ve sloupci. Např. uživateli ID 1 se zobrazuje ve sloupci hodnota 20%, uživateli ID 3 se zobrazuje " - " a uživateli ID 4 se zobrazuje hodnota 100%. Uživatelé jiných ID mají zobrazenu prázdnou buňku:

{
  "1": "20%",
  "3": " - ",
  "4": "100%"
}